Operat szacunkowy

Operat szacunkowy to stanowiąca dokument urzędowy, oficjalna opinia autorska rzeczoznawcy majątkowego na temat wartości danej nieruchomości. Jedyną dopuszczalną formą sporządzenia operatu szacunkowego jest forma pisemna. Zawartość operatu stanowią informacje niezbędne rzeczoznawcy majątkowemu przy wykonywaniu wyceny nieruchomości a w szczególności wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, wylistowanie toku obliczeń oraz wynik końcowy.
Operat szacunkowy może stanowić dowód w sprawach, dla których został sporządzony. Dlatego też jego forma i treść muszą być ustandaryzowane na obszarze całego kraju. Służą temu regulacje prawne, które określają treść merytoryczną operatu szacunkowego, jego formę, klauzule czy wnioski zamieszone w nim, rodzaje analiz i obliczeń itp.

Operat szacunkowy zawiera przedstawienie sposobu wyceny nieruchomości, m.in.:

 • określenie nieruchomości i zakresu wyceny
 • oznaczenie celu wyceny
 • podstawę formalną wyceny i źródła danych o nieruchomościach
 • data wyznaczenia wartości nieruchomości
 • opis stanu w jakim znajduje się nieruchomość
 • rodzaj określanej wartości, podejście, metody i techniki szacowania
 • przeznaczenie wycenianej nieruchomości na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych dokumentów
 • analizę i charakterystykę lokalnego rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny
 • wynik wyceny z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości

 

W przypadku już opracowanego operatu szacunkowego możliwe jest podjęcie czynności polegających na:

 • aktualizacji wyceny (tj. potwierdzenia aktuaności przeprowadzonej wyceny lub określenie nowej wartości nieruchomości)
 • opiniowaniu operatu szacunkowego (w stosunku do operatu sporządzonego przez innego rzeczoznawcę; ma na celu analizę formalno-prawną zgodności opiniowanego operatu z przepisami prawa i standardami zawodowymi a także przydatności dla celu w jakim został sporządzony)
 • ocenie prawidłowości wycen (dokonywane przez organizacje zawodowe rzeczoznawców badanie prawidłowości wycen w razie wystąpienia istotnych rozbieżności co do wyceny tej samej nieruchomości przez kilku niezależnych rzeczoznawców).

Operat musi odzwierciedlać całe postępowanie przeprowadzone przez rzeczoznawcę, którego efektem końcowym jest wyznaczenie wartości nieruchomości.

Na podst. MSRM