Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy - posiadająca uprawnienia zawodowe (nadawane przez Ministra Infrastruktury) w zakresie szacowania nieruchomości osoba fizyczna. Uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskuje się przez zdanie egzaminu państwowego i jest regulowane przez ustawy: z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Kandydat do zawodu rzeczoznawcy majątkowego musi posiadać wyższe wykształcenie magisterskie oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości (chyba, że osoba ta ukończyła studia magisterskie, których program jest zgodny z minimum programowym dla studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości). Konieczne jest również odbycie rocznej praktyki zawodowej. Prowadzenie działalności zawodowej bez odpowiednich uprawnień grozi karą grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności.

Rzeczoznawca jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia działalności zawodowej w sposób zgodny z prawem i etyką zawodową. Ma prawo do określania wartości nieruchomości jak i wszelkich maszyn i urządzeń na trwałe związanych z nieruchomością. Wycena nieruchomości ma zawsze formę pisemną (operat szacunkowy).

W wyniku wyceny nieruchomości rzeczoznawca określa:

  • Wartość rynkową nieruchomości,
  • Wartość odtworzeniową nieruchomości,
  • Propozycję bankowo-hipoteczną wartości nieruchomości,
  • Wartość katastralną nieruchomości.

W wyniku wyceny określeniu może podlegać także:

  • Wartość dla indywidualnych potrzeb inwestora,
  • Koszt odtworzenia obiektów budowlanych.
  • Koszt odtworzenia drzewostanów leśnych lub zadrzewień, plantacji kultur wieloletnich, a także zasiewów i upraw.

Wybór techniki wyceny nieruchomości należy do rzeczoznawcy (chyba, że jest określona przepisami prawa).